Arhive pe categorii: Curriculum vitae

Expert in management educational


In urma selectiei desfasurate in perioada februarie – aprilie 2012, am fost desemnat Expert in Management Educational, membru al Corpului National de Experti in Management Educational.

Rezultatul evaluarii portofoliilor personale poate fi constatat la aceasta adresa

cnm

Selectia a presupus completarea unui formular de inscriere online, iar apoi depunerea si evaluarea portofoliului personal.

Criteriile de selectie au vizat

1. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional

a) îndeplinirea prevederilor art. 3 lit. c) din metodologie

doctorat în management educaţional

masterat în management educaţional

acumularea a 60 de credite transferabile

b) participarea la stagii de formare/perfecţionare în specialitate sau în managementul educaţional, altele decât cele anterioare

2. Experienţa managerială

a) responsabil comisie metodică

b) şef catedră

c) membru în comisia de asigurare a calităţii

d) responsabil de cerc pedagogic

e) metodist al inspectoratului şcolar

f) membru în consiliul consultativ al inspectoratului şcolar

g) membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/conexe/inspectoratului şcolar

h) consilier educativ

i) director adjunct unitate de învăţământ/conexă

j) director unitate de învăţământ/conexă

k) inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate

l) director casa corpului didactic

m) inspector şcolar general adjunct

n) inspector şcolar general1

o) funcţie de îndrumare şi control/specialitate în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)

p) funcţie de conducere în MECTS

3. Performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială

a) membru în comisia naţională de specialitate

b) mentor

c) formator

d) participarea la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii

e) activitatea desfăşurată în calitate de formator în domeniul specialităţii/managementului educaţional

f) lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN

4. Participarea la proiecte

a) manager proiect din fonduri structurale şi de coeziune

b) asistent manager de proiect din fonduri structurale şi de coeziune

c) coordonare de proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS, altele decât cele din fonduri structurale şi de coeziune

d) participare la proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS

e) participare la proiecte din fonduri structurale şi de coeziune

 

Formator „Competente TIC in curriculumul scolar”


In februarie 2012, am devenit formator in cadrul programului  „Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar” (POSDRU/1/1.1/S/5).

Formarea initiala, desfasurata la Calimanesti (25.02-01.03.2012), a vizat dezvoltarea competentelor cheie TIC necesare in predarea disciplinelor socio-umane, in vederea desfasurarii de stagii de formare cu profesorii care predau discipline socio-umane la nivel judetean.

Deschide site-ul proiectului

Deschide pagina de prezentare a proiectului

Vezi descrierea cursului de formare realizat la Calarasi, disciplinele socio-umane si arte

Formator de adulti


In perioada 27 nov-10 dec 2001 am participat la programul de formare organizat de Marian Stas – Coaching pentru Traineri – Advanced Train the Trainers. Certificatul de formator este eliberat sub egida CNFP, programul TTT fiind acreditat CNFP.

Vezi prezentarea programului: http://coach.ro/train_the_trainers.html

Centrat pe abilitati de viata


In perioada 5-12 septembrie 2011, am participat la cursul de perfectionare „Metode inovative in formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor”.

Proiectul implementat intre anii 2008 – 2011 de MECTS, in parteneriat cu FDSC si ICDI, si-a propus un obiectiv ambitios, acela de a moderniza sistemul de educatie si formare initiala si continua prin imbunatatirea formarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

Afla detalii suplimentare din pagina proiectului: http://www.fdsc.ro/metode-inovative-in-formarea-cadrelor-di

 

Formator EDU


In mai 2011, am devenit formator in cadrul pogramului „Explorarea Dreptului Umanitar”, pentru profesorii de stiinte socio-umane si istorie. Formarea initiala, desfasurata la Sinaia, a vizat pregatirea pentru a promova problematica Dreptului International Umanitar in randul celorlalte cadre didactice.

Vezi la adresa www.danubius.info/edu prima sesiune de formare organizata in 4 iunie 2011, cu profesorii de stiinte socio-umane si istorie din Judetul Calarasi.

Între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR) şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR), a fost semnat Protocolul de colaborare Nr. MECTS 14825/09.12.2010, care are drept scop, cooperarea între cele trei instituţii în vederea realizării programului “Explorarea Dreptului Umanitar”.

“Explorarea Dreptului Umanitar” este un program educaţional iniţiat de CICR care îşi propune să familiarizeze tinerii cu noţiunile de bază ale  dreptului internaţional umanitar şi cu problematica umanitară la nivel internaţional, atât pe timp de pace cât şi pe timp de conflict armat. Scopul proiectului este de a dezvolta capacitatea tinerilor de a înţelege principiile şi valorile dreptului internaţional umanitar prin diseminare în şcoli, în rândul elevilor cu vârste intre 13 şi 18 ani.

Dat fiind că între obiectivele Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului se află și promovarea unei culturi a drepturilor omului, a toleranţei şi a respectului pentru dreptul internaţional umanitar, Protocolul de colaborare între MECTS, SNCRR şi CICR are drept scop cooperarea dintre cele trei instituţii în vederea implementării,  pe parcursul anilor şcolari 2010-2011 şi 2011-2012, a programului educaţional intitulat “Explorarea Dreptului Umanitar”.

 

Specialist in evaluare INSAM


In perioada aprilie – mai 2011, am participat la cursul „Formare specialisti in evaluare INSAM”.

Proiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.

Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare/autoevaluare/autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu. In acest sens proiectul are in vedere urmatorul grup tinta: directori ai unitatilor de invatamant – directori adjuncti; personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECT sau aflate in coordonarea.subordonarea acestuia; personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar; elevi (invatamant preuniversitar)

Proiectul propus urmăreşte să abordeze toate aceste aspecte problematice prin oferirea unui sistem informatic performant de evaluare accesibil tuturor participantilor la procesul de educatie (elev, cadru didactic) si stimularea acestora în procesul unei educaţii adaptate nevoilor pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere. Prezentul proiect vine sa sustina aceste deziderate prin modernizarea şi diversificarea modului de furnizare a educaţiei de la nivel preuniversitar,  prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale care vor constitui o baza pentru dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare şi pentru asigurarea calităţii procesului educational.

Viziteaza site-ul proiectului: https://insam.softwin.ro/

Creator de soft educational


In perioada noiembrie 2010 – februarie 2011, am participat la cursul „Profesorul creator de soft educational”, iar in 29 iunie am participat la Conferinţa Naţională a proiectului „Profesorul-creator de soft educaţional”.

Proiectul a primit finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare – POSDRU/57/1.3/S/34533.

Obiectivul general al proiectului vizează elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Viziteaza pagina proiectului la http://profesorulcreator.siveco.ro